ZÁKLADNÉ POJMY A USTANOVENIA.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri nákupe tovaru na stránke www.bossaudio.sk.

Prevádzkovateľom internetového obchodu bossaudio.sk je:

Obchodné meno: Audio vision, s.r.o.

Sídlo: Figuša Bystrého 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

IČO: 45994323
DIČ: 2023174230
IČ DPH: SK2023174230
Registrácia: OR Okresný súd Banská Bystrica,  oddiel Sro, vložka č. 19465/S

IBAN: SK60 8330 0000 0021 0234 5682

Kontaktný e-mail: obchod@avn.sk

Reklamácie:   obchod@avn.sk
Kontaktný tel. č. : +421 0904 999 776

(ďalej aj „prevádzkovateľ alebo „kupujúci“)

Poznámka: Vážení zákazníci,  týmto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pri komunikácii s nami uprednostňovali e-mailovú komunikáciu pred telefonickou. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti bohužiaľ nedokážeme vybavovať všetky telefonické hovory. Na e-mailové otázky sa budeme snažiť odpovedať v pracovné dni vždy maximálne do 12 hodín. Týmto ušetríte veľa nášho času  a Vami objednaný tovar sa k Vám dostane v kratšom čase.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie.  

Orgán dozoru:

Názov: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 048/412 49 69 
           048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693 

e-mail: bb@soi.sk 

OBJEDNÁVKA

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému (eshopu) na adrese http://www.bossaudio.sk  písomnou formou: e-mailom: obchod@avn.sk (vrátane objednávky cez e-shop), poštou, alebo telefonicky na tel. čísle +421 948 014 674.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa aicky).  

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Objednávku je možné stornovať telefonicky, aj písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 

DODACIE LEHOTY 

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri spracovaní objednávky. 

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dní od dátumu zaevidovania objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné náklady stanovené cenníkom.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)       Osobný odber - Zadarmo

b)       kuriérom GLS (doručenie do 24 hodín) –  6.50 eur s DPH

d)        Slovenskou poštou, Balíkom 1. Triedy, poistením (2 pracovné dni) - 4,50 eur s DPH

e)         Doprava do Českej republiky - 10.90 eur s DPH

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri vytváraní objednávky cez eshop, prípadne predávajúcim, ktorý môže odporučiť spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

PREBERANIE TOVARU

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, kedykoľvek, kým nie je objednávka odoslaná. Objednávku je možné stornovať telefonicky na čísle 0904 999 776 , ale súčasne aj písomnou formou ( e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 10 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)       produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)       zmenila sa cena dodávateľa produktu

c)       vystavená cena produktu bola chybná

ZÁRUKA A SERVIS

Ak nie je uvedené inak, záručná doba predávaných produktov je stanovená na 24 mesiacov od zakúpenia produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. 

V prípade otázok ohľadom reklamácií nás neváhajte kontaktovať. 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Tel. číslo 0904 999 776 . Mail. obchod@avn.sk

Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.